ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

PENDİK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Pendik Kent Konseyi Çalışma Gruplarının oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,
c) Çalışma Grupları: Pendik Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Çalışma Gruplarını,
ç) Temsilci: Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisini
d) Genel Sekreterlik: Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni

e) Yürütme Kurulu: Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu

f) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Grupları
Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4:Kent Konseyi’nin görevleri arasına giren alanlarda projeler üretmek ve uygulamak amacıyla ayrıntılı çalışmalar yapmak üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapılardır.

Amaç
Madde 5: Çalışma Gruplarının amacı, kentin öncelikli sorunları doğrultusunda katılımcılığı ve kente aidiyet bilincini geliştirmek, hemşerilik hukukunu oluşturmak, kültür ve sanat alanında çalışmalar yapmak üzere gönüllü çalışma esasına dayalı olarak bir araya gelmek ve çözüm üretmektir.
Oluşumu
Madde 6: Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirirler. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.

Madde 7: Çalışma Gruplarının oluşumu aşağıdaki şekildedir;
a) Çalışma gruplarının oluşturulması, genel kurulun ve genel kurulun yetki vermesi üzerine yürütme kurulunun yetkisi dahilindedir.
b) Çalışma Gruplarında yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma grubu aralarından bir kişiyi Temsilci olarak seçer. Çalışma Grubunun, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilcisi aracılığıyla gerçekleşir.
c) Çalışma Grubunun görev süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
ç) Çalışma Grupları, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Genel Sekreterlik aracılığı ile Yürütme Kuruluna onaylatmak zorundadır.
d) Kent Konseyi Başkanı, Çalışma Gruplarını kendi başkanlığında toplantıya çağırabilir.

Çalişma Gruplarının Organları
Madde:8

Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
a) Çalışma Grubu Temsilcisi
b) Çalışma Grubu Raportörü
c) Çalışma Grubu Üyeleri

Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:

a) Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir.

b) Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında bilgi verir.
2) Çalışma Grubunu temsil eder.
3) Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır.
4) Grup çalışmalarının Pendik Kent Konseyi’nin hedef, ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5) Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.

Çalışma Grubu Raportörü

Madde 10: Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
b) Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
c) Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.

Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: Çalışma Grubunun üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Çalışma Grubu üyeleri, çalışma grubu toplantılarına iştirak eder,
b) Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, çalışma grubunun proje ve etkinliklerinde görev alır.
c) Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yürütme Kurulu kararıyla düşer.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 12: Çalışma Grupları; yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.

Madde 13: Çalışma Grupları üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çalışma Grupları her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 14: Çalışma Gruplarında görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.

Madde 15: Çalışma Grupları Temsilcileri, çalışmalar ve projeler hakkında Genel Sekreterliği sürekli bilgilendirir.

Madde 16: Çalışma grupları kararları, oy çokluğu ile alınır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 17: Çalışma Grupları üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 18:

a) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grupları ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
b) Çalışma Grupları üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

Yönerge Değişikliği
Madde 19: Pendik Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun kabul etmesiyle gerçekleşir.

Yürütme

Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 21: Bu yönerge hükümleri; Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

182 Yorumto ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

 1. CsvNBs Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 2. Odell says:

  You made some really good points there. I looked
  on the net for more information about the issue and found most people will go along with
  your views on this site.

  my homepage garcinia cambogia bio health reviews (Odell)

 3. what fha loan do i qualify for loans for customers that don’t date a minimum 640 FICO score could go through higher mortgage rates.

 4. Pour satisfaire les besoins de l’homme moderne, notre site Comptoir de l’Homme propose une large gamme de tondeuse
  et rasoir electrique la fois performante et de très haute
  qualité pour garantir une coupe et un rasage sans annoyance.

 5. Si vous voyagez fréquemment avec bébé, il est recommandé
  d’opter pour un lit parapluie de qualité supérieure.

 6. Le robotic sur socle (ou robotic à bras) comme le KitchenAid Artisan ou
  le Bosch MUM54240 est un kind de robotic multifonctions.

 7. Etablissement situé sur le port de Sanary sur mer et tenu
  en famille, nous faisons une cuisine traditionnelle et variée.Nos spécialités sont les poissons frais dont le thon rouge, le saumon et la daurade royale à la viandes de qualité tel que le filet de boeuf et pour
  compléter un petit assortiment de rigatoni ainsi que des finir, une carte de desserts et de glaces variée.

 8. La trottinette EGRET One Electrique V3 une élégance, de la efficiency, une autonomie, une vitesse.

 9. D’abord, il faut préalablement essorer vos cheveux sans les frotter énergiquement
  avant de l’utiliser.

 10. Avec le velo biking NordicTrack, profitez d’un entraînement de qualité
  supérieure à la maison.

 11. Cette centrale vapeur à tout d’une grande et n’a pas volé
  son nom de « professional minute ». Le repassage est en effet un travail de professional et le temps
  de chauffe de deux minutes permet de l’utiliser dès qu’on en a besoin.

 12. La brosse électrique améliore non seulement le brossage proprement dit, mais elle est bénéfique à
  l’hygiène bucco dentaire dans son ensemble.

 13. En effet, les deux roues placées sur le côté de la poignée de portage permettent d’incliner votre valise et de la
  trainer en toute simplicité.

 14. Mais pour les gaziniere je savais même pas que ca exister
  en electrique car celle que j’avais avant etait a
  gaz est ma foi elle assurer autant que l’electrique!

 15. Vous avez réussi à dépanner vous-même votre cocotte minute
  et avez économisé plusieurs dizaines d’euros sur l’achat d’une nouvelle.

 16. Il n’y a que des variations diététiques spécifiques selon l’intensité et la qualité des
  attempts d’entraînement demandés.

 17. Afin de vous aider à vous décider, voici quatre bonnes
  raisons pour lesquelles il est vital d’avoir chez soi
  un arbre à chat.

 18. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which style are you using? Or was it tailor made?

 19. Vérifiez son état régulièrement et changez-le au minimum
  une fois par an. Pour ce faire, munissez-vous simplement
  de la référence de votre cocotte minute.

 20. yoga says:

  Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 21. Très bon produit qui permet de se couper les cheveux et de se
  tailler la barbe.

 22. Thanks a lot for the blog post.Much thanks again. Cool.

 23. I think you have mentioned some very interesting points , regards for the post.

 24. kabansale watch was too easy before, however right now it is pretty much impossible

 25. Les recettes de ache en machine préconisent toutes un dosage assez précis prenant en compte la taille
  des cuves de la machine.

 26. There is definately a great deal to know about this issue. I really like all of the points you made.

 27. iptv box says:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is very good.

 28. Major thankies for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 29. I will not talk about your competence, the write-up basically disgusting

 30. This excellent website really has all the information I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 31. montre divorcee cette maman positions fait bien les coups sans cul image avec et recevoir

 32. I value the post.Really thank you! Will read on

 33. luxury says:

  Thanks-a-mundo for the article.Really thank you! Fantastic.

 34. wonderful points altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 35. Professor Baiks dbproplan celine bags outlet

 36. Im grateful for the article post.Really thank you! Want more.

 37. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.

 38. Enjoyed every bit of your blog.Thanks Again. Awesome.

 39. Very good article post.Really looking forward to read more. Cool.

 40. I loved your blog.Thanks Again. Really Great.

 41. Major thankies for the article.Much thanks again. Will read on

 42. magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don at realize this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers a base already!

 43. We stumbled over here from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 44. Income Tax says:

  You made some nice points there. I did a search on the subject matter and found most guys will agree with your website.

 45. Thanks a lot for the post.Really looking forward to read more. Awesome.

 46. I cannot thank you enough for the blog post.Much thanks again. Want more.

 47. Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Really Great.

 48. Why would hydrocodone being Schedule III? result in higher prescription rates compared to Schedule II drugs?

 49. books says:

  Im thankful for the article.Thanks Again. Really Great.

 50. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihren Besuch.

 51. I truly appreciate this article.Much thanks again. Much obliged.

 52. It as not that I want to duplicate your web page, but I really like the design. Could you let me know which design are you using? Or was it tailor made?

 53. I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 54. this link says:

  very few web sites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

 55. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the website is also very good.

 56. Im thankful for the article.Much thanks again. Really Great.

 57. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 58. coupons says:

  Appreciate you sharing, great article. Fantastic.

 59. Thanks again for the blog article.Much thanks again.

 60. Oznur Uslu says:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is really good.

 61. Oznur Uslu says:

  Thank you ever so for you blog post.Much thanks again. Really Cool.

 62. Wow, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 63. wow, awesome article.Really thank you! Fantastic.

 64. lagu terbaru says:

  This very blog is really awesome and also factual. I have chosen many handy stuff out of this source. I ad love to go back again and again. Thanks!

 65. Thanks again for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 66. tim says:

  Look into my homepage voyance par telephone

 67. click here says:

  I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 68. watch this says:

  Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Great.

 69. Thanks a lot for the post.Much thanks again. Really Great.

 70. I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself?

 71. ff says:

  Thanks a lot for the article.Much thanks again. Will read on…

 72. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 73. Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Great.

 74. This is one awesome article post.Really thank you! Will read on…

 75. This awesome blog is no doubt interesting and also factual. I have picked up a bunch of handy tips out of it. I ad love to visit it over and over again. Thanks a bunch!

 76. I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Cool.

 77. Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Great.

 78. bluetooth says:

  Thanks a lot for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

 79. RINGS says:

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 80. Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 81. Im thankful for the blog post. Fantastic.

 82. This is one awesome article post.Really thank you! Much obliged.

 83. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 84. Im obliged for the blog post.Really thank you! Want more.

 85. Spot on with this write-up, I really think this website wants way more consideration. I all most likely be once more to learn rather more, thanks for that info.

 86. Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 87. me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

 88. govt jobs says:

  Precisely what I was looking for, thanks for putting up.

 89. I really liked your blog post. Really Great.

 90. Right at the present it sounds like BlogEngine is the finest blogging platform available right straight away. (from what I ave read) Is that what you are by on your blog?

 91. pretty beneficial stuff, overall I think this is worthy of a bookmark, thanks

 92. I went over this site and I think you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks (:.

 93. I really enjoy the article.Thanks Again. Really Great.

 94. marc jacobs bags outlet ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 95. you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the

 96. Major thankies for the blog.Really thank you! Will read on…

 97. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Much obliged.

 98. control says:

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read content from other authors and practice a little something from other sites.

 99. There are so many options out there that I am completely confused.. Any recommendations? Thanks!

 100. wow, awesome article.Really looking forward to read more. Awesome.

 101. Thorn of Girl Excellent information and facts could be identified on this web blog.

 102. You produced some decent factors there. I looked on the internet for the dilemma and located most individuals will go along with together with your site.

 103. I visit daily some blogs and information sites to read articles

 104. sprinkler says:

  Very good write-up. I certainly appreciate this website. Keep it up!

 105. you writing this post plus the rest of the website is also

 106. I think you have mentioned some very interesting points, thankyou for the post.

 107. Really informative blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 108. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 109. we like to honor numerous other world-wide-web web-sites around the internet, even when they aren

 110. Online says:

  Real fantastic information can be found on web blog. I am not merry but I do beguile The thing I am, by seeming otherwise. by William Shakespeare.

 111. vinhomes says:

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 112. you will have an awesome weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 113. haine dama says:

  Great blog post. Awesome.

 114. water timer says:

  I really enjoy the blog.Much thanks again. Great.

 115. Major thankies for the article.Much thanks again. Really Great.

 116. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great design. Make the most of your regrets. To regret deeply is to live afresh. by Henry David Thoreau.

 117. It’а†s actually a nice and useful piece of information. I’а†m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 118. Really enjoyed this post.Really thank you! Awesome.

 119. There is visibly a lot to know about this. I believe you made various nice points in features also.

 120. Smart Drugs says:

  Some really wonderful posts on this internet site, thankyou for contribution.

 121. womens ray ban sunglasses ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 122. wow, awesome blog article. Keep writing.

 123. Spot on with this write-up, I seriously believe that this website needs a lot more attention. I all probably be back again to see more, thanks for the advice!

 124. Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Will read on…

 125. Spot on with this write-up, I honestly think this web site needs far more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the advice!

 126. Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 127. This blog is really entertaining additionally amusing. I have picked up a bunch of helpful advices out of it. I ad love to come back again and again. Thanks!

 128. I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thx again.

 129. Major thankies for the blog post.Really thank you! Keep writing.

 130. Mauritius says:

  Im no expert, but I imagine you just made a very good point point. You certainly understand what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so genuine.

 131. Very neat post.Thanks Again. Keep writing.

 132. This is one awesome blog.Much thanks again. Want more.

 133. Sweet website , super pattern , rattling clean and use friendly.

 134. Very interesting topic, appreciate it for putting up.

 135. Very neat blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 136. pretty valuable stuff, overall I consider this is worth a bookmark, thanks

 137. gadgets says:

  Thank you a lot for sharing this with all folks you really recognise what you are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my website =). We may have a link alternate contract among us!

 138. This website really has all the information and facts I needed about this subject and didn at know who to ask.

 139. baxter says:

  mobile phones and iPod and iPad and other WIFI and most electronic appliances emit harmful microwave RADIATION

 140. Touche. Solid arguments. Keep up the amazing work.

 141. I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You ave made my day! Thanks again..

 142. Your style is unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 143. check out says:

  Online Article Every so often in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose

 144. check out says:

  Keep up the wonderful piece of work, I read few blog posts on this internet site and I believe that your blog is rattling interesting and has got bands of superb information.

 145. Im thankful for the blog.Really thank you! Really Great.

 146. A big thank you for your blog article.Thanks Again. Really Great.

 147. Awesome article.Really looking forward to read more.

 148. Thank you ever so for you post.Much thanks again. Will read on…

 149. mini tripod says:

  Very good article. Fantastic.

 150. Enjoyed every bit of your article.Really thank you! Will read on…

 151. It is really a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 152. The data mentioned within the report are a number of the ideal accessible

 153. You made some respectable factors there. I seemed on the web for the difficulty and located most people will go together with together with your website.

 154. freelancer says:

  Hey, thanks for the article.Thanks Again. Really Cool.

 155. Im thankful for the post.Really thank you! Want more.

 156. name says:

  Looking forward to reading more. Great blog post.Thanks Again. Awesome.

 157. Just imagined I might remark and say fantastic concept, did you help it become on your individual? Seems to be really fantastic!

 158. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 159. Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Awesome.

 160. Very good article. Really Great.

 161. It as actually a great and useful piece of information. I am satisfied that you shared this useful tidbit with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 162. What a funny blog! I actually enjoyed watching this humorous video with my relatives as well as with my friends.

 163. Im thankful for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 164. Muchos Gracias for your article post. Cool.

 165. camping says:

  On every weekend, we all friends together used to watch show, because fun is also necessary in life.

 166. wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 167. Rob says:

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!

 168. you have an amazing blog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 169. wine cabinet says:

  still care for to keep it smart. I can at wait to read far more from you. This is actually a great site.

 170. prada outlet ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 171. You can certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 172. Thanks a lot for the blog article.Thanks Again. Want more.

 173. Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 174. wow, awesome article post.Much thanks again.

 175. Enjoyed every bit of your post. Really Cool.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>