PENDİK KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

Bu yönergenin amacı; Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009) tarih ve 27250 sayılı değişik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,

c) Çocuk Meclisi: 8-15 yaş arasındaki gençlerden oluşan Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni,

ç) Çocuk Meclisi Genel Kurulu; Çocuk Meclisi’nin en yetkili organı olan, Çocuk Meclisi üyelerinin tamamından oluşan Kurulu,.
d) Başkan: Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nı,
e)Başkanlık Divanı: Çocuk Meclisi Başkanının başkanlığında, 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşan divanı,

f) Komisyon; Çocuk Meclisi tarafından oluşturulan, belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi Komisyonlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı

Madde 4

Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, çocukların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Çocuk Meclisi; çocukların, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı

Madde 5

Çocuk Meclisi’nin amacı;

a) Pendik’te yaşayan çocukların ailesine, çevresine ve yaşadığı şehre ilgisinin ve duyarlılığının, özgüveninin gelişmesi ve temsil kabiliyetinin artması, demokratik bilinçinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmasını,

b) Çocuk Meclisi; problem ve taleplerini ifade etmelerini ve çözüm üretiminde yardımcı olmalarını; sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda aktif rol almalarını, milli ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarını sağlamaktır.

Çocuk Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir.Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Çocuk Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası ağlara, platformlara ve birliklere üye olunabilir.

Oluşumu

Madde 6

Çocuk Meclisinin teşkili aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 2 yılda bir çocuk meclisini yeniden teşkil etmek üzere yazılı talepte bulunması ile meclis oluşum süreci başlar.

b) İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, ilçedeki Orta Okullarda okuyan öğrencilerden meclisi teşkil ettirmek için okul idarelerine, okullarını temsilen 1 asil 1 yedek olmak üzere iki Çocuk Meclisi üyesi seçilmesi konusunda bilgi verir.

c) Okul idareleri, öğrencileri arasından demokratik bir seçimle Okullarını Çocuk Meclisinde temsil edecek bir asil, bir de yedek üyenin seçilmesini sağlar, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirir.

ç) Her okulu temsilen seçilen 1 asil ve 1 yedek Çocuk Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce iletişim bilgileri ile birlikte Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirilir.

Çalışma İlkeleri
Madde 7

Çocuk Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Çocuk Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik çocukları adına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Çocuk Meclisi çalışmalarında kız – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde çocuklarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Çocukların kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalara ve her türlü politika oluşturma sürecinde Çocuk boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının arttığı günümüzde çocukların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Çocuk bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Çocuk Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur.

ğ) Yönetişim; Çocuk Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Çocuk Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde çocukların karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

i) Tarafsızlık; Çocuk Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8

Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
b) Çocuk Meclisi Başkanı

c) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı
ç) Çocuk Meclisi Komisyonları

Çocuk Meclisi Genel Kurulu
Madde 9

a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu Çocuk Meclisi ’nin en yetkili organıdır.

b) Çocuk Meclisi iki yıllık dönemlerle değişir. Üyelik yaş grubunda olan bir çocuk okulu tarafından tekrar seçilirse bir sonraki dönemde de görev yapabilir. İki yıllık dönem içinde yaş sınırını geçen üyelerin yerlerine aynı okulun yedek üyesi geçer.

c) Çocuk Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, Meclis sekreteri, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 7 kişi seçilir.

ç) Çocuk Meclisi Genel Kurul toplantılarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun gözetiminde Çocuk Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

d) Çocuk Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili başkanlık yapar.
e) Çocuk Meclisi Genel Kurulu; Eğitim-Öğretim Yılının birinci yarı yıl döneminde bir kez,ikinci yarı yıl döneminde bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır. Genel Kurul’da sadece asil üyeler oy kullanabilir.

f) Çocuk Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak, üyelerin talebi,

Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden

sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde

yapılır.

Çocuk Meclisi Başkanı

Madde 10

a) Çocuk Meclisi Başkanı Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

b) Çocuk Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2) Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
3) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
5) Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
6) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı ile Çocuk Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
7) Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.


Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı
Madde 11

a) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 2yıldır.

b) Çocuk Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur.Çocuk Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.

c) Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Üyeliği düşen Meclis üyesi yerine yedek üye alınır. Başkanlık Divanı’nda boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirlenir. Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir.

ç)Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
Başkanlık divanı üyeleri, meclisçe oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

d) Başkanlık divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

e)Çocuk Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisçe alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Çocuk Meclisi Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Çocuk Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) Üç ayda bir olağan toplantılar yapmak, gerek duyulması halinde Meclis Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.

Çocuk Meclisi Komisyonları
Madde 12

a) Çocuk Meclisi komisyonları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b) Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer

ç) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

d) Çocuk Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Çocuk Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Esas ve Usulleri


Çocuk Meclisi Üyeliği

Madde 13

Çocuk Meclisi Üyesi Olmak İçin aşağida belirtilen şartları taşımak gereklidir;

a) Pendik’te ikamet etmek

b) Pendik’te 8-15 yaş grubunda olmak

c) Okul’da yapılan seçimlerde Okulu temsil etmek için seçilmiş olmak.

Seçim Esas ve Usulleri
Madde 14

Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır :
a) Çocuk Meclisinin oluşumundan sonraki ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Çocuk Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Çocuk Meclisi Genel Kurulunca, Meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Çocuk Meclisinin süresi iki yıldır. Yeni dönem Meclis’i oluşturulduğında görevi sona erer.

d) Çocuk Meclisi, kendi iç işleyişini düzenlemek ve organları arasında koordinasyonu sağlamak için bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İçtüzük çıkarabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 15:

Çocuk Meclisi; Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin bilgisi ve onayı dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 16:

Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı; Meclis, Yürütme Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 17:

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 18:

Çocuk Meclisinin Genel Kurul Toplantısı, Başkanlık Divanı Toplantısı ve diğer faaliyetleri için Kent Konseyi Genel Sekreterliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yazışma yapar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullara gereken bilgilendirmeyi yaparak, Çocuk Meclisinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya destek olur.

Madde 19:

Çocuk Meclisi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürümesi ve çocuklara rehberlik etmesi açısından eğitimciler, akademisyenler, yerel idareciler veya çocukların bedensel, zihinsel, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak diğer uzmanlardan oluşan bir Danışmanlar Kurulu ve Eğitimci Rehberler Kurulu oluşturulabilir.

Üyelikten Ayrılma
Madde 20:

Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 21:

Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Kadın Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 22:

Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 23:

Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24:

Bu yönerge hükümleri Pendik Kent Konseyi adına Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.