GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

PENDİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:

Bu Yönerge’nin amacı; Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Dayanak
Madde 2:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009) tarih ve 27250 sayılı değişik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,

c) Gençlik Platformu: Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce yapılan çağrı neticesinde, Gençlik Meclisi’ne üye olmak için müracaat eden gençlerden oluşan platformu,

ç) Gençlik Meclisi: Gençlik Platformundan seçilen 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşan Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,

d) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Gençlik Meclisi’nin en yetkili organı olup, Gençlik Meclisi üyelerinin tamamından oluşur.
e) Başkan: Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’nı,
f)Başkanlık Divanı: Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşur.

g) Komisyon; Gençlik Meclisi tarafından kendi üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi Komisyonlarını,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı

Madde 4:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasına ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı
Madde 5:

a) Gençlik Meclisi’nin amacı; Pendik’te yaşayan Gençlerin problemlerini, taleplerini, ifade etmelerini ve çözümlerinde aktif rol almalarını, ülkenin, milletin, milli manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktararak gelecek nesillere güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.

b) Gençlik Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar;
1) Kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almaları,
2) Pendik için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeleri
3) Pendik gençliğini, kent düzeyinde ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek ve bu amaca uygun çalışmalar yapmalarını,
4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki kent yaşamına uygun ilkeleri hayata geçirmek için çalışmalarını
5) Kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmesini
6) Girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkeye ve dünyaya yararlı kişiler olmalarını ve kişisel inisiyatiflerini geliştirmelerini
7) Kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almaları
8) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde gelişmesi ve birlikte yaşama ve çalışma kültürünün kazanması,
9) Dinamizmini, enerjisini, bilgisini kullanabileceği ilgi alanları oluşturması ve bu konuda projeler geliştirip uygulaması,

10) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmesi.

c) Gençlik Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayı ile ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Gençlik Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası Gençlik ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir.

Oluşumu
Madde 6:

a) Pendik Gençlik Meclisi Pendik’te ikamet eden 15-24 yaş gurubunda bulunan okuyan ve/veya çalışan 60 gençten oluşur.

b) Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Gençlik Meclisine verdiği yetkiyle, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce, önceden yeri ve zamanı ilan edilerek toplantı çağrısı yapılan Gençlik Platformunda yapılacak seçimde, en fazla oyu alan adayların aldıkları oy sırasına göre seçilmeleri ile oluşur.

c)Gençlik Platformu tarafından seçilen Gençlik Meclisinin üyelerinin, seçimi takip eden ilk Pazar günü yapacakları ilk genel kurul toplantısına Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilecek bir yürütme kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu ilk toplantının ilk birleşiminde başkan adayları arasından meclisce başkan ve divanın seçilmesini sağlar ve görevi seçilen Meclis Başkanına devreder.

Çalışma İlkeleri
Madde 7:

Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik gençleriadına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Gençlik Meclisi çalışmalarında Gençlik – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Gençlerin kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.
ğ) Yönetişim; Gençlik Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır.

i) Tarafsızlık; Gençlik Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır :
a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu

b) Gençlik Meclisi Başkanı
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
ç) Gençlik Meclisi Komisyonları

Gençlik Meclisi Genel Kurulu
Madde 9:
a)
Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi ’nin en yetkili organıdır.

b)Gençlik Platformu tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir.

c)Gençlik Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 6 kişi seçilir.

ç) Gençlik Meclisi’nce seçilen 6 kişi ve Gençlik Meclisi Başkanı tarafından önerilen Meclis üyeleri arasından yine Genel Kurulca seçilen Meclis Sekreteri de dahil olmak üzere 7 kişilik Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur.

d) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantılarını Gençlik Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

e) Gençlik Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili başkanlık yapar.
f) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Eğitim-Öğretim Yılının birinci yarı yıl döneminde bir kez,ikinci yarı yıl döneminde bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır.

g) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak, üyelerin talebi, Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde yapılır.

2) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hazırlama ve değişiklik talepleriyle ilgili, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna talepte bulunmak ve hazırlanacak yönerge taslağını onay için Kent Konseyi Genel Kuruluna sevk edilmesini sağlamak.

Gençlik Meclisi Başkanı

Madde 10 :

 • Gençlik Meclisi Başkanı Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

 • Gençlik Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek,
  2) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
  3) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
  4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
  5) Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
  6) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı ile Gençlik Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  7) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.

Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
Madde 11:

a) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 3 yıldır.

b) Gençlik Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur. Gençlik Kadın Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Başkanlık Divanı’nda boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirlenir.
ç) Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir. Meclis Başkanlığı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçim yapılır.
d) Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
e) Başkanlık divanı üyeleri, meclisçe oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

f) Gençlik Meclisi Sekreteri, Başkanlık divanının üyesidir.

g) Başkanlık divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

ğ) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisçe alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) iki ayda bir olağan toplantılar yapmak, gerek duyulması halinde Meclis Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.


Gençlik Meclisi Komisyonları
Madde 12:
a)
Gençlik Meclisi komisyonları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b) Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer.
ç) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
d) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

e) Gençlik Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Gençlik Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

Gençlik Meclisi Sekreteri
Madde 13:

a)Gençlik Meclisi Sekreteri; Gençlik Meclisi Başkanının önerdiği meclis üyeleri arasından genel kurulca seçilir.

b)Gençlik Meclisi Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
1) Gençlik Meclisi ile Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
2) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarını Başkanla birlikte, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize etmek.
3) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, komisyon üye listelerini tutmak ve arşivlenmesini sağlamak.
4) Meclis üyelerin aktif olup olmadığını takip etmek, çalışmalara katılmayan üyelerin ilgili madde gereğince üyelikten çıkarılma işlemlerini uygulanması için Başkanlık Divanına bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Esas ve Usulleri

Gençlik Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 14:
a)
Gençlik Meclisi Üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir.

1) 15-24 yaşları arasında olmak,

2)18 yaşın altındakiler için velisinin muvafakati bulunması,

3) Pendik’te ikamet etmek,

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak,

5) Gençlik Platformuna iştirak etmiş olmak,

6) Gençlik Platformunda yapılan seçimde en fazla oy alarak 60 üye arasına girmek.

b) Gençlik Platformuna yeterli sayıda müracaat olmaması halinde, müracaat edenlerden şartlara haiz olanlar Gençlik Meclisi Üyesi olarak seçilmiş sayılırlar.

c)Gençlik Platformuna müracaat edip, Meclis’e seçilemeyenler, Meclis Komisyonlarında görev alabilirler.

Seçim Esas ve Usulleri
Madde 15:

Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır :
a) Gençlik Platformu tarafından oluşturulan Gençlik Meclisinin, ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Gençlik Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda başkanın önerdiği meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis Sekreteri ve Başkanın işbirliği ile meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi veya Gençlik Meclisi üyesi olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 17:

Gençlik Meclisi; Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 18:

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Sekreteri; Meclis, Yürütme Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 19:

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Gençlik Platformuna Başvurma
Madde 20:

Meclis üyesi adayı olmak isteyenler platforma kaydolmak için Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden temin edilecek başvuru formlarını doldurmalıdır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 21:

Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 22:

Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Gençlik Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 23:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 24:

Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25:

Bu yönerge hükümleri Pendik Kent Konseyi adına Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından uygulanır.

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

182 Yorumto GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

 1. perfect says:

  Hi,
  I was just taking a peek at your site,
  it’s a good fit for my new free Ebook. I want to give you an 100% FREE Report showing you how within 10 minutes you can gain more clients and sales via social media
  PLUS access to my blog which is full of pure GOLD! showing you how to get more Traffic, Leads and sales ALL this 100% FREE.
  My blog is full of step by step guides and case studies showing you how to make more money both online and offline, and will give you so many light bulb moments i am sure.
  As i say i am not trying to sell you anything and hope you get a ton of VALUE from the report and my blog ..
  To Your success. .Dean.
  http://www.allhatsmedia.org

 2. NmZz7B You made some decent points there. I did a search on the issue and found most individuals will agree with your site.

 3. The most effective magic formula for the men you can explore as we speak.

 4. It as going to be ending of mine day, however before ending I am reading this impressive post to improve my experience.

 5. Im obliged for the blog article.Really thank you! Want more.

 6. premium iptv says:

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 7. You ave made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 8. Pretty! This was An fascinating discussion

 9. You are my aspiration, I have few blogs and very sporadically run out from post. Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish. by Ferdinand I.

 10. Your style is really unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 11. seo costs says:

  Really informative article.Much thanks again. Keep writing.

 12. Awesome article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 13. This is one awesome article.

 14. This very blog is really educating as well as amusing. I have picked up many helpful tips out of this source. I ad love to return again soon. Thanks a bunch!

 15. This is one awesome post.Really looking forward to read more. Great.

 16. Neuro Trader says:

  I think this is a real great blog article.Really thank you! Much obliged.

 17. Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 18. I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 19. Im thankful for the article.Much thanks again. Keep writing.

 20. Some really good content on this web site , thankyou for contribution.

 21. It is pretty worth enough for me. In my view, if all

 22. more info says:

  I really like and appreciate your article post.Really thank you! Cool.

 23. Im grateful for the blog post. Will read on

 24. This page truly has all the information I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 25. Very good post.Really looking forward to read more. Really Great.

 26. Useful information. Fortunate me I discovered your site

 27. Awesome blog post.Thanks Again.

 28. Very neat blog post.Really thank you! Much obliged.

 29. Is there free software or online database to keep track of scheduled blog posts? I would also like it to keep a record of past and future posts. I am trying to avoid creating a spreadsheet in Excel..

 30. Looking forward to reading more. Great blog article. Really Great.

 31. coupons says:

  Im thankful for the blog.Really thank you!

 32. A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 33. Jeff Shuford says:

  Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that as needed on the web, someone with some originality! Here is my weblog useful reference

 34. Oznur Uslu says:

  Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my blog?

 35. Oznur Uslu says:

  ItaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžs actually a great and useful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 36. Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 37. lagu terbaru says:

  Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 38. Social says:

  Some really good blog posts on this website , regards for contribution.

 39. Thanks for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

 40. Very neat article post.Really thank you! Want more.

 41. wow, awesome article.Much thanks again. Really Cool.

 42. I loved your blog. Really Great.

 43. Supporting the thread.. thanks sure, study is paying off. of course, research is paying off. Love the entry you offered..

 44. Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Really Great.

 45. Motion E says:

  Muchos Gracias for your article.Thanks Again.

 46. Just wanna input that you have a very decent internet site , I like the design it really stands out.

 47. Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again. Really Great.

 48. Very good blog post.Thanks Again. Fantastic.

 49. Muchos Gracias for your blog article. Will read on…

 50. I cannot thank you enough for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 51. I value the article post. Want more.

 52. Very good blog article.Really thank you! Much obliged.

 53. Fantastic blog.Really thank you! Fantastic.

 54. drones says:

  Wow, great article.Really looking forward to read more.

 55. Bar Tool Bag says:

  Great blog.Really thank you! Great.

 56. Its hard to find good help I am constantnly proclaiming that its hard to procure quality help, but here is

 57. Enjoyed every bit of your article.Much thanks again. Keep writing.

 58. this topic to be actually something that I think I would never understand.

 59. Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 60. Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Really Great.

 61. Some truly excellent content on this website , thanks for contribution.

 62. I cannot thank you enough for the article.Much thanks again. Really Cool.

 63. Looking forward to reading more. Great blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 64. Online says:

  kind of pattern is usually seen in Outlet Gucci series. A good example is the best.

 65. Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 66. you are going to a famous blogger if you are not already.

 67. I really enjoy the article post. Keep writing.

 68. I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 69. Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 70. I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 71. indie style says:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the website is really good.

 72. Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Awesome.

 73. Some times its a pain in the ass to read what blog owners wrote but this site is really user genial !.

 74. Thanks for sharing, this is a fantastic article. Want more.

 75. I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 76. quadcopter says:

  I really liked your article.Really thank you! Want more.

 77. Google says:

  We like to honor a lot of other online internet sites around the internet, even though they aren

 78. you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

 79. There is evidently a lot to know about this. I feel you made various good points in features also.

 80. zombie games says:

  Therefore that as why this piece of writing is perfect. Thanks!

 81. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be back frequently to check out new posts

 82. Of course, what a fantastic website and informative posts, I definitely will bookmark your site.All the Best!

 83. There as certainly a lot to find out about this topic. I really like all the points you have made.

 84. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is also really good.

 85. to mine. Please blast me an email if interested.

 86. PTC says:

  The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny

 87. Thanks for sharing this first-class piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 88. Just wanna comment that you have a very decent website , I enjoy the layout it really stands out.

 89. Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Really Cool.

 90. pregnancy says:

  Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 91. usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you

 92. we prefer to honor a lot of other online internet sites around the internet, even if they aren

 93. so very hard to get (as the other commenters mentioned!) organizations were able to develop a solution that just basically

 94. You have a really great layout for your blog i want it to utilize on my web-site as well.

 95. very handful of websites that take place to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

 96. usually posts some quite fascinating stuff like this. If you are new to this site

 97. Modafinil says:

  Thank you ever so for you article.Much thanks again. Really Cool.

 98. Very interesting details you have mentioned , regards for putting up.

 99. check below, are some totally unrelated sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

 100. A big thank you for your article.Much thanks again. Awesome.

 101. that is the end of this post. Right here you

 102. Im no pro, but I believe you just made the best point. You definitely comprehend what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so sincere.

 103. You made some really good points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 104. pretty helpful material, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 105. you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like

 106. tattoo says:

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Will read on

 107. Rob says:

  I truly appreciate this article post.Much thanks again. Keep writing.

 108. Mauritius says:

  Very good post. I will be experiencing a few of these issues as well..

 109. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

 110. Very good article. I will be going through some of these issues as well..

 111. Thanks a lot for the blog.Really thank you! Awesome.

 112. Very good information. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 113. There is definately a lot to find out about this subject. I like all of the points you made.

 114. tech forum says:

  please go to the web pages we stick to, like this a single, because it represents our picks through the web

 115. drones says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Really Cool.

 116. You have made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 117. amor tantra says:

  Some truly great blog posts on this web site , thanks for contribution.

 118. Google says:

  Check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use.

 119. very few web-sites that transpire to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

 120. pretty useful stuff, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 121. here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we consider they are worth visiting

 122. Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Will read on

 123. Keep up the fantastic work, I read few content on this web site and I think that your blog is real interesting and has got sets of great information.

 124. Google says:

  Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless genuinely worth taking a appear, whoa did one master about Mid East has got additional problerms at the same time.

 125. just go to says:

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 126. go to see says:

  Nice blog right here! Additionally your web site a lot up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 127. scrapebox ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 128. very few internet websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

 129. beagle dog says:

  the time to study or pay a visit to the subject material or internet sites we have linked to beneath the

 130. Google says:

  Check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use.

 131. check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use

 132. chug says:

  one of our visitors not long ago proposed the following website

 133. always a big fan of linking to bloggers that I like but don

 134. Google says:

  We like to honor lots of other net internet sites around the web, even if they aren

 135. I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Keep writing.

 136. I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 137. wow, awesome article post.Really thank you! Really Cool.

 138. Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 139. Earnestine says:

  Outstanding story there. What happened after?
  Good luck!

 140. Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again. Will read on…

 141. It as not that I want to copy your internet site, but I really like the style and design. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 142. It as laborious to seek out knowledgeable people on this subject, however you sound like you recognize what you are talking about! Thanks

 143. one of our guests not too long ago suggested the following website

 144. Here is an excellent Weblog You may Discover Intriguing that we Encourage You

 145. I value the article post.Thanks Again. Keep writing.

 146. Arizona says:

  I savour, cause I discovered exactly what I was taking a look for. You ave ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 147. 3d crystals says:

  I cannot thank you enough for the blog. Want more.

 148. pdr training says:

  usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you

 149. name says:

  Very informative post.Thanks Again. Cool.

 150. Thank you for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 151. Im grateful for the post.Thanks Again. Much obliged.

 152. We stumbled over here different website and thought I should check things

 153. very couple of internet sites that take place to become detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

 154. free pills says:

  Very interesting subject, thanks for putting up.

 155. Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did a single find out about Mid East has got a lot more problerms also

 156. sex toy says:

  check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use

 157. I really liked your article.Really thank you! Awesome.

 158. Im grateful for the article.Really thank you! Keep writing.

 159. Juice Plus says:

  I will right away snatch your rss feed as I can at in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 160. hiking says:

  I’а†ve recently started a web site, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 161. Here are several of the sites we advocate for our visitors

 162. Rob says:

  Really enjoyed this blog article.Really thank you! Fantastic.

 163. wine cooler says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Great.

 164. bristol says:

  There is clearly a bundle to realize about this. I assume you made certain nice points in features also.

 165. Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Keep writing.

 166. Thanks for great article! I like it very much!

 167. usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you

 168. transfers a slice of the risk he takes on your behalf, back to you.

 169. I value the article post.Thanks Again. Awesome.

 170. Every when in a while we pick out blogs that we read. Listed below are the latest sites that we select

 171. Of course, what a fantastic blog and educative posts, I surely will bookmark your site.Have an awsome day!

 172. although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be truly worth a go as a result of, so have a look

 173. very couple of internet sites that take place to be detailed below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

 174. Google says:

  Usually posts some really fascinating stuff like this. If you

 175. Every as soon as inside a even though we choose blogs that we read. Listed beneath would be the most current web sites that we pick

 176. just beneath, are many entirely not associated websites to ours, on the other hand, they are certainly really worth going over

 177. Very good blog article.Really looking forward to read more.

 178. Very good article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 179. Acoustic says:

  please go to the internet sites we stick to, such as this 1, as it represents our picks from the web

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>