PENDİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:

Bu Yönerge’nin amacı; Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Dayanak
Madde 2:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009) tarih ve 27250 sayılı değişik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,

c) Gençlik Platformu: Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce yapılan çağrı neticesinde, Gençlik Meclisi’ne üye olmak için müracaat eden gençlerden oluşan platformu,

ç) Gençlik Meclisi: Gençlik Platformundan seçilen 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşan Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,

d) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Gençlik Meclisi’nin en yetkili organı olup, Gençlik Meclisi üyelerinin tamamından oluşur.
e) Başkan: Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’nı,
f)Başkanlık Divanı: Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşur.

g) Komisyon; Gençlik Meclisi tarafından kendi üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi Komisyonlarını,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı

Madde 4:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasına ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı
Madde 5:

a) Gençlik Meclisi’nin amacı; Pendik’te yaşayan Gençlerin problemlerini, taleplerini, ifade etmelerini ve çözümlerinde aktif rol almalarını, ülkenin, milletin, milli manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktararak gelecek nesillere güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.

b) Gençlik Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar;
1) Kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almaları,
2) Pendik için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeleri
3) Pendik gençliğini, kent düzeyinde ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek ve bu amaca uygun çalışmalar yapmalarını,
4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki kent yaşamına uygun ilkeleri hayata geçirmek için çalışmalarını
5) Kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmesini
6) Girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkeye ve dünyaya yararlı kişiler olmalarını ve kişisel inisiyatiflerini geliştirmelerini
7) Kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almaları
8) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde gelişmesi ve birlikte yaşama ve çalışma kültürünün kazanması,
9) Dinamizmini, enerjisini, bilgisini kullanabileceği ilgi alanları oluşturması ve bu konuda projeler geliştirip uygulaması,

10) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmesi.

c) Gençlik Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayı ile ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir. Gençlik Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası Gençlik ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir.

Oluşumu
Madde 6:

a) Pendik Gençlik Meclisi Pendik’te ikamet eden 15-24 yaş gurubunda bulunan okuyan ve/veya çalışan 60 gençten oluşur.

b) Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Gençlik Meclisine verdiği yetkiyle, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce, önceden yeri ve zamanı ilan edilerek toplantı çağrısı yapılan Gençlik Platformunda yapılacak seçimde, en fazla oyu alan adayların aldıkları oy sırasına göre seçilmeleri ile oluşur.

c)Gençlik Platformu tarafından seçilen Gençlik Meclisinin üyelerinin, seçimi takip eden ilk Pazar günü yapacakları ilk genel kurul toplantısına Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilecek bir yürütme kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu ilk toplantının ilk birleşiminde başkan adayları arasından meclisce başkan ve divanın seçilmesini sağlar ve görevi seçilen Meclis Başkanına devreder.

Çalışma İlkeleri
Madde 7:

Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik gençleriadına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Gençlik Meclisi çalışmalarında Gençlik – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Gençlerin kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.
ğ) Yönetişim; Gençlik Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır.

i) Tarafsızlık; Gençlik Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır :
a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu

b) Gençlik Meclisi Başkanı
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
ç) Gençlik Meclisi Komisyonları

Gençlik Meclisi Genel Kurulu
Madde 9:
a)
Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi ’nin en yetkili organıdır.

b)Gençlik Platformu tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir.

c)Gençlik Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 6 kişi seçilir.

ç) Gençlik Meclisi’nce seçilen 6 kişi ve Gençlik Meclisi Başkanı tarafından önerilen Meclis üyeleri arasından yine Genel Kurulca seçilen Meclis Sekreteri de dahil olmak üzere 7 kişilik Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur.

d) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantılarını Gençlik Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

e) Gençlik Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili başkanlık yapar.
f) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Eğitim-Öğretim Yılının birinci yarı yıl döneminde bir kez,ikinci yarı yıl döneminde bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır.

g) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak, üyelerin talebi, Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde yapılır.

2) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hazırlama ve değişiklik talepleriyle ilgili, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna talepte bulunmak ve hazırlanacak yönerge taslağını onay için Kent Konseyi Genel Kuruluna sevk edilmesini sağlamak.

Gençlik Meclisi Başkanı

Madde 10 :

 • Gençlik Meclisi Başkanı Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

 • Gençlik Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermek,
  2) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
  3) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
  4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
  5) Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
  6) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı ile Gençlik Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  7) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.

Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı
Madde 11:

a) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 3 yıldır.

b) Gençlik Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur. Gençlik Kadın Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.
c) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Başkanlık Divanı’nda boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirlenir.
ç) Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir. Meclis Başkanlığı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçim yapılır.
d) Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
e) Başkanlık divanı üyeleri, meclisçe oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

f) Gençlik Meclisi Sekreteri, Başkanlık divanının üyesidir.

g) Başkanlık divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

ğ) Gençlik Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisçe alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Gençlik Meclisi Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) iki ayda bir olağan toplantılar yapmak, gerek duyulması halinde Meclis Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.


Gençlik Meclisi Komisyonları
Madde 12:
a)
Gençlik Meclisi komisyonları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b) Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer.
ç) Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
d) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

e) Gençlik Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Gençlik Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

Gençlik Meclisi Sekreteri
Madde 13:

a)Gençlik Meclisi Sekreteri; Gençlik Meclisi Başkanının önerdiği meclis üyeleri arasından genel kurulca seçilir.

b)Gençlik Meclisi Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;
1) Gençlik Meclisi ile Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
2) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarını Başkanla birlikte, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize etmek.
3) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, komisyon üye listelerini tutmak ve arşivlenmesini sağlamak.
4) Meclis üyelerin aktif olup olmadığını takip etmek, çalışmalara katılmayan üyelerin ilgili madde gereğince üyelikten çıkarılma işlemlerini uygulanması için Başkanlık Divanına bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Esas ve Usulleri

Gençlik Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 14:
a)
Gençlik Meclisi Üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir.

1) 15-24 yaşları arasında olmak,

2)18 yaşın altındakiler için velisinin muvafakati bulunması,

3) Pendik’te ikamet etmek,

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak,

5) Gençlik Platformuna iştirak etmiş olmak,

6) Gençlik Platformunda yapılan seçimde en fazla oy alarak 60 üye arasına girmek.

b) Gençlik Platformuna yeterli sayıda müracaat olmaması halinde, müracaat edenlerden şartlara haiz olanlar Gençlik Meclisi Üyesi olarak seçilmiş sayılırlar.

c)Gençlik Platformuna müracaat edip, Meclis’e seçilemeyenler, Meclis Komisyonlarında görev alabilirler.

Seçim Esas ve Usulleri
Madde 15:

Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır :
a) Gençlik Platformu tarafından oluşturulan Gençlik Meclisinin, ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Gençlik Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda başkanın önerdiği meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis Sekreteri ve Başkanın işbirliği ile meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Gençlik Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi veya Gençlik Meclisi üyesi olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 17:

Gençlik Meclisi; Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 18:

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Sekreteri; Meclis, Yürütme Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 19:

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Gençlik Platformuna Başvurma
Madde 20:

Meclis üyesi adayı olmak isteyenler platforma kaydolmak için Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden temin edilecek başvuru formlarını doldurmalıdır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 21:

Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 22:

Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Gençlik Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 23:

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 24:

Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25:

Bu yönerge hükümleri Pendik Kent Konseyi adına Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından uygulanır.