PENDİK KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1:

Bu yönergenin amacı; Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, ilkelerini, görevleri ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak
Madde 2:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3:

Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Pendik Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Pendik Kent Konseyini,
c) Kadın Meclisi: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,
ç) Kadın Meclisi Genel Kurulu; Kadın Meclisi’nin en yetkili organı olan Kadın Meclisi üyelerinin tamamından oluşan Kurulu,

d)Başkan: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,

e) Başkanlık Divanı: Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişiden oluşan divanı,

f) Komisyon; Kadın Meclisi tarafından kendi üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi Komisyonlarını,

g) Kadın Platformu; Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce yapılan çağrı neticesinde, Kadın Meclisi’ne üye olmak için müracaat eden kadınlardan oluşan platformu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kadın Meclisi
Tanımı, Amacı, Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Organları

Tanımı
Madde 4:

Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, kadınların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyi yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşumdur. Kadın Meclisi; kadınların, meclis çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı
Madde 5:

a) Kadın Meclisi, Pendik’te yaşayan değişik toplumsal kesimlerden kadınların kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelmesini amaçlamaktadır.

b) Kadın Meclisi, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlar;

1) Kadınların, Pendik’in bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel hayatında rol almalarının sağlanması ve toplumsal yaşamda üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olması için yapılacak çalışmalara destek olmalarını sağlamak, bireysel inisiyatiflerini geliştirmelerine katkı sağlamak,

2) Kadınların, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözüm süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamak,
3) Kadınların, kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

4) Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesini sağlamak,
5) Kadınların, cinsiyet ayrımcılığına dayalı uygulamalara karşı mücadele etmelerini sağlamak,
6) Kadınların, her türlü şiddete karşı mücadele etmelerine katkı sağlamak,
7) Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
8) Pendikli kadınları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun çalışmalar yapmak,
9) Günümüz şartları göz önünde tutularak toplumsal değerlerimize sahip çıkacak bir neslin yetişmesi için her türlü çalışmaya destek olmak,

10) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki kent yaşamına uygun ilkeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapmak,

11) İnsan hakları, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, yönetişim gibi modern dünyada kabul edilen temel kavramların ve bu alanlarda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığının geliştirilmesine kadın gözü ve duyarlılığıyla katkıda bulunmak,

c) Kadın Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir ve Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayı ile ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir. Miting, forum, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığıyla Belediye ve diğer kamu ve özel teşebbüs kurum ve kuruluşları için tavsiye kararları alabilir.

ç) Kadın Meclisinin talep kararı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile ulusal veya uluslararası kadın ağları, platformları ve birliklerine üye olunabilir.


Oluşumu
Madde 6:

a) Pendik Kadın Meclisi; Kadın Platformu tarafından seçilen 60 kadın üyeden oluşur,

b) Kadın Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Kadın Meclisine verdiği yetkiyle, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nce, önceden yeri ve zamanı ilan edilerek toplantı çağrısı yapılan Kadın Platformunda yapılacak seçimde, en fazla oyu alan adayların aldıkları oy sırasına göre seçilmeleri ile oluşur.

c)Kadın Platformu tarafından seçilen Kadın Meclisinin üyeleri, seçimi takip eden ilk Pazar günü, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında kendiliğinden toplanır ve bu ilk toplantının ilk birleşiminde başkan adayları arasından meclisce başkan ve divanın seçilmesini sağlar ve görevi seçilen Meclis Başkanına devreder.

Çalışma İlkeleri
Madde 7:

Kadın Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür.
a) Şeffaflık; Kadın Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b) Temsil; Kadın Meclisi, yerel yönetişim sürecinde Pendik kadınları adına söz sahibidir,
c) Cinsiyet Eşitliği; Kadın Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Bununla birlikte kadınlara yasalara aykırı olmamak kaydıyla pozitif ayrımcılık yapılmasının talep edilmesi eşitlik ilkesine aykırı değildir.

ç) Gönüllülük; Kadın Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde kadınlarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Kadınların kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar yapılması ve Pendikli kadınların sesini yükselterek ve her türlü politika oluşturma sürecinde Kadın boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde kadınların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması; Kent Konseyi Kadın Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına Kadın bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Kent Konseyi Kadın Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile iletişim kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.

ğ) Yönetişim; Kadın Meclisi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
h) Ortaklık; Kadın Meclisi çalışmalarının tümü başta Pendik Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
ı) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde kadınların karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif olarak katılır. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

i) Tarafsızlık; Kadın Meclisi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

Organları
Madde 8:

Kadın Meclisi’nin organları şunlardır;
a) Kadın Meclisi Genel Kurulu

b) Kadın Meclisi Başkanı

c) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı

ç) Kadın Meclisi Komisyonları

Kadın Meclisi Genel Kurulu
Madde 9:

  • Kadın Meclisi Genel Kurulu, Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır.

  • Kadın Platformu tarafından 3 yıllık bir süre için seçilir.

  • Kadın Meclisinin ilk Genel Kurul toplantısının 1. Oturumunda, Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Başkanlık Divanı seçimlerinde alınan oy sayısına göre en çok oy alan Başkan, sonraki oylara göre de sırasıyla 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Başkanlık Divan Üyesi olmak üzere 6 kişi seçilir.

ç) Kadın Meclisi’nce seçilen 6 kişi ve Kadın Meclisi Başkanı tarafından önerilen Meclis üyeleri arasından yine Genel Kurulca seçilen Meclis Sekreteri de dahil olmak üzere 7 kişilik Kadın Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur.

d) Kadın Meclisi Genel Kurul toplantılarını Kadın Meclisi Başkanı başkanlığındaki başkanlık divanı üyeleri yönetir.

e) Kadın Meclisi Genel Kurul Toplantılarına, Meclis Başkanının katılamaması hallerinde 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili Genel Kurul Toplantısına başkanlık yapar.
f) Kadın Meclisi yılın ilk yarısında bir, ikinci yarısında bir kez olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Başkanlık Divanı çağrı yapabilir. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerinin oy çokluğu ile alır.

g) Kadın Meclisi Genel Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlamak ve üyelerin talebi, Genel Kurulunun onayı ile gündeme madde eklemek. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapmak. Oy verme şekli aksi belirtilmedikçe açık oylama şeklinde yapılır.

2) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yönerge hazırlama ve değişiklik talepleriyle ilgili, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna talepte bulunmak ve hazırlanacak yönerge taslağını onay için Kent Konseyi Genel Kuruluna sevk edilmesini sağlamak.

Kadın Meclisi Başkanı
Madde10:

a) Kadın Meclisi Başkanı, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

b) Kadın Meclisi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Pendik Kent Konseyi Başkanı ve Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olmak, Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2) Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
3) Kadın Meclisi Başkanlık Divanına başkanlık etmek.
4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
5) Kadın Meclisi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Başkanlık Divanı ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirlemek.
6) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı ile Kadın Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
7) Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumluolmak; eylem ve işlemlerinde meclis üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak

Kadın Meclisi Başkanlık Divanı

Madde 11:

a) Kadın Meclisi Başkanlık Divanının görev süresi Genel Kurula paralel olarak 3 yıldır.

b) Kadın Meclisi Başkanının başkanlığında, Meclis 1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili, 3 Divan Üyesi ve 1 Sekreter olmak üzere 7 kişiden oluşur.Kadın Meclisi Başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, 1. Başkan Vekili, o da yoksa 2. Başkan Vekili, Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir ve Başkana vekalet eder.

c) Kadın Meclisi Başkanlık Divanı toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Başkanlık Divanı üyesinin Meclis ve Başkanlık Divanı üyeliği düşer. Başkanlık Divanı için de boşalan üyelik için genel kurul tarafından seçimle yeni üye belirler.
ç) Başkanlık Divanında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine sırayla 1. ve 2. Başkan Vekili getirilir. Meclis Başkanlığı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçim yapılır.
d) Tüm Başkanlık Divanı üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

e) Başkanlık Divanı üyeleri, meclisce oluşturulan çalışma grupları içerisinde yer alabilir.

f) Kadın Meclisi Sekreteri, Başkanlık Divanının üyesidir.

g) Başkanlık Divanında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

ğ) Kadın Meclisi Başkanlık Divanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Meclisin toplantı dönemi dışındaki faaliyetlerinin sevk, idare ve uygulanması için meclisce alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak.

2) Meclisce oluşturulan komisyonlar arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, komisyonların görev alanlarındaki konularla ilgili aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak.

3) Meclis Genel Kurulunun gündemini hazırlamak.

4) Meclis Genel Kurulunca kabul edilen Yönerge Taslaklarını, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

5) İki ayda bir olağan toplantılarını yapmak, gerek duyulması halinde Meclisi Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplantı yapmak.


Kadın Meclisi Komisyonları
Madde 12:
a)
Kadın Meclisi komisyonları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda, genel kurul tarafından oluşturulur.

b)Toplantıları komisyon Başkanı idare eder, komisyonun Meclis Divanı ile iletişimini sağlar.

c) Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer.
ç)
Komisyon toplantılarına üç defa üst üste katılmayan üyenin meclis üyeliği düşer.
d)
Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar, Başkanlık Divanı kararı ile lağvedilir veya yeniden oluşturulur.

e) Kadın Meclisi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Kadın Meclisi Başkanını bilgilendirmek.
2) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Komisyon Başkanı aracılığıyla Başkanlık divanının onayına sunmak.

Kadın Meclisi Sekreteri
Madde 13:

a)Kadın Meclisi Sekreteri; Kadın Meclisi Başkanının önerdiği meclis üyeleri arasından genel kurulca seçilir.

b)Kadın Meclisi Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:
1) Kadın Meclisi ile Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlmak.
2) Kadın Meclisi Genel Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarını Başkanla birlikte, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize etmek.
3) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, komisyon üye listelerini tutmak ve arşivlenmesini sağlamak.
4)Meclis üyelerin aktif olup olmadığını takip etmek, çalışmalara katılmayan üyelerin ilgili madde gereğince üyelikten çıkarılma işlemlerini uygulanması için Başkanlık Divanına bilgi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim Esas ve Usulleri

Kadın Meclisi Üyeliği Şartları
Madde 14:
a)
Kadın Meclisi Üyesi olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir;

1) Kadın olmak, 

2) Pendik’te ikamet etmek,

3) En az 18, en çok 65 yaşında olmak,

4) Üyelik Başvuru Formunu doldurmuş olmak,

5) Kadın Platformuna iştirak etmiş olmak,

6) Kadın Platformunda yapılan seçimde en fazla oy alan 60 üye arasına girmek

b) Kadın Platformuna yeterli sayıda müracaat olmaması halinde, müracaat edenlerden şartlara haiz olanlar Kadın Meclisi Üyesi olarak seçilmiş sayılırlar.

c)Kadın Platformuna müracaat edip, Meclis’e seçilemeyenler, Meclis Komisyonlarında görev alabilirler.


Madde 15:

Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a) Kadın Platformu tarafından oluşturulan Kadın Meclisinin ilk genel kurul toplantısında, Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yapılan oturumda, Kadın Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçilir.

b) Kadın Meclisi Genel Kurulu veya Başkanlık Divanı Toplantılarında aksi talep edilmedikçe açık oylama yapılır.

c) Kadın Meclisi Genel Kurulunca, ilk toplantıda başkanın önerdiği meclis üyeleri arasından seçilecek Meclis Sekreteri ve Başkanın işbirliği ile meclis üyelerinin de talepleri dikkate alınarak komisyonlar oluşturulur.

ç) Kadın Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi veya Kadın Meclisi üyesi olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 16: Kadın Meclisi; Başkanlık Divanının bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 17:
Kadın Meclisi Başkanlık Divanı; Meclis, Başkanlık Divanı ve Komisyon çalışmaları konusunda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni bilgilendirir.

Madde 18: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Kadın Platformuna Başvurma
Madde 19: Meclis üyesi adayı olmak isteyenlerin belirleneceği platforma kaydolmak için Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden temin edilecek başvuru formlarını doldurulmalıdır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 20: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 21: Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma istemi, Başkanlık Divanı tarafından Kadın Meclisi Genel Kurulundan talep edilir. Genel Kurulda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Yönerge Değişikliği
Madde 22: Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından değiştirilir.

Yürürlük
Madde 23: Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24: Bu yönerge hükümleri, Pendik Kent Konseyi adına Kadın Meclisi Başkanlık Divanı tarafından uygulanır.