PENDİK KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

PENDİK KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Pendik Kent Konseyi’nin oluşumunu, organlarını görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2-
Bu Yönerge; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye; Pendik Belediye Başkanlığı’nı

b) Belediye Başkanı; Pendik Belediye Başkanı’nı

c) Pendik Kent Konseyi; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinden Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak oluşturulan; Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizmasını

ç) Genel Kurul; Pendik Kent Konseyi’nin en yetkili kurulu olan Pendik Kent Konseyi Genel Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu; Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

e) Meclisler ve Çalışma Grupları; Pendik Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasıyla oluşmuş Kadın, Gençlik, ve Çocuk Meclisi ile Genel Kurul kararıyla oluşturulabilecek diğer Meclis ve Çalışma Gruplarını,

f) Kent Konseyi Başkanı; Genel Kurul tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Başkanını,

g) Genel Sekreter; Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterini

ğ) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

h) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Pendik Kent Konseyi’nin Görevleri

Madde 4-

a)Pendik’te demokratik katılımın yaygınlaştırılmasına hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Pendik’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm Pendik’i kapsayan ortak bir akım oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Pendik’in kent kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Pendik’te çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlıların ve diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmasında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Pendik kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkesinin uygulanmasına katkıda bulunulması,

ı) Pendik Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi,

i) Kentsel yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda ve kentsel yaşamı yaşamı ilgilendiren tüm konularda yaşam standardını yükseltecek çalışmalar yapmak,

j) Halkın yönetime katılımlarını, sorunun değil çözümün parçası olmasını, uzlaşı kültürünü, hoşgörü anlayışını, hesap soran, hesap veren, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerini ve yerelde demokratik gelişmenin yerleşmesine katkıda bulunmak,

k) Pendik’in ve Pendik’teki tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

l) Pendik’teki kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve özel teşebbüs kuruluşlarının etkin, etkili ve verimli hizmet yürütmelerine destek olmak,

Çalışma İlkeleri

Madde 5- Pendik Kent Konseyi aşağıdaki çalışma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde Pendik’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milleti Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamı, kentli hakları, yerel demokrasi, yerel özerklik, yönetişim gibi temel ilkeleri hayata geçirmek,

c ) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,

e) Hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapmamak ve her siyasi partiye eşit uzaklıkta olmak. (Kent Konseyi Genel Kurulu’nda siyasi partilerle ilgili karar alınamaz.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pendik Kent Konseyi’nin Organları

Madde 6- Kent Konseyinin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Kent Konseyi Başkanı

c)Yürütme Kurulu

ç) Meclisler ve Çalışma Grupları

Genel Kurul

Madde 7-

a) Genel Kurul, Pendik Kent Konseyinin en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden aşağıdaki şekilde oluşur;

1) Pendik Kaymakamı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

2) Pendik Belediye Başkanı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

3) Aralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı temsilcileri olmak üzere sayısı 10’u geçmemek üzere, Pendik Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

4) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

5) Pendik’te teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerden birer temsilci,

6) Pendik’teki üniversitelerden ve üniversite kuruluşlarından (hastane, araştırma merkezi vs.) en az bir temsilci,

7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilci,

8) Sendikalardan birer temsilci,

9) Noterlerin temsilcileri,

10) Barodan bir temsilci,

11) İlçe nüfusuna göre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek sayıda Pendik’teki dernekler ile vakıfların temsilcileri,

12) Sayısı 10’u geçmemek üzere Pendik’te faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kendi aralarından seçecekleri birer temsilcisi,

13) Ayedaş, İski, İgdaş, Türk Telekom, Ugetam gibi yerel hizmet birimlerinin birer temsilcisi

14) İlçe sınırları dahilindeki havalimanının bir temsilcisi,

15) Pendik Kent Konseyi’nin eski Başkanları, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kent Konseyi’nce kurulan ve daha sonra kurulacak Meclislerin Başkanları kurum temsilcisi olmaksızın Genel Kurulun doğal üyesidirler.

16) Pendik’e emeği geçmiş, ilçede saygı ve sevgi duyulan akil kişiler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile fahri üye olarak Kent Konseyine katılır. Fahri Üyelerin Oy hakkı bulunmamaktadır.

17) Genel Kurulu toplantılarına mazeretsiz iki defa üst üste katılmayan Genel Kurul üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır. Üye kurum temsilcisiyse, kurum tarafından başka temsilci atanması istenir, dernek ve vakıf temsilcisiyse Yürütme Kurulu tarafından başka bir dernek/vakıf üyeliğe alınır.

Genel Kurul’un Görevleri

Madde 8-

a) Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu’nu seçmek,

b) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla, Kent Konseyi çalışma yönergesini yapmak veya değiştirmek,

c) Kadın, Gençlik, Çocuk Meclislerini ve gerek duyulacak diğer Meclisleri oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

ç) Çalışma gruplarını oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

d) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak kaydıyla, Meclisler ve Çalışma grupları ve sair uygulamalar ile ilgili çalışma yönergelerini oluşturmak veya değiştirmek,

e) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

h) Kent Konseyinin ulusal ve uluslararası ağlara, platformlara ve birliklere üyelikleri ile ilgili kararları vermek veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

ı) Kent Konseyinin amaç ve hedefleri doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunmak, ortaklıklar kurmak, projelere iştirakçi olmak, projelere ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunmak için Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 9-

a) Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yılda iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

b) Genel kurul kent konseyi başkanının, başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun Genel Kurulca seçilmiş en yaşlı üyesinin başkanlığındaki üç kişilik bir divan heyeti tarafından yönetilir. c) Genel Kurul, gerektiğinde olağanüstü toplantı için Konsey Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile ya da üye tam sayısının 1/4 ünün Genel Sekreterliğe yazılı başvurusu ile toplanır.

ç) Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

d)Yönerge kabulü ve değişiklik kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının yarısının bir fazlasından az olamaz.

e) Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce toplantıya katılan 1/5 üyenin önerisi ile gündeme madde eklenebilir.

Kent Konseyi Seçim Esas ve Usulleri

Madde 10-

a) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı seçimi üç yılda bir Eylül Genel Kurulunda yapılır.

b) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının1/4 ünün bir fazlasından az olamaz

c) Genel Kurul’a Kent Konseyi başkanı, başkanın olmadığı durumlarda da Yürütme Kurulu üyelerinin seçilmiş en yaşlı üyesi başkanlık eder. Başkan, seçim genel kurulunu idare etmek üzere genel kurul üyeleri arasından en az beş genel kurul üyesinin önerdiği üç kişiden oluşan divan kurulunu görevlendirir.

ç) Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri en az beş Genel Kurul üyesinin, genel kurul üyeleri arasından, divan başkanlığına sunacakları önergeyle aday gösterilen adaylar arasından seçilir.

d) Seçimin açık ya da kapalı usulde yapılması Genel Kurul’un oyuna sunulur, seçim sonuca göre yapılır.

e) Siyasi partilerin temsilcileri, Pendik Kent Konseyi Başkanlığına aday gösterilemezler.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11-

a) Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.

b) Kent Konseyi başkanının görev süresi üç yıldır.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

ç) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, kendisine yürütme kurulunun seçilmiş en yaşlı üyesi vekalet eder.

Kent Konseyi Başkanı’nın Görevleri

Madde 12-

a) Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek,

b) Kent Konseyi’nin yönergelere uygun ve Genel Kurul kararları çerçevesinde çalışmasını sağlamak,

c) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

ç) Genel Kurulu olağan toplantılara çağırmak,

d) Yürütme Kurulu’na başkanlık etmek,

e) Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını Genel Kurul’a sunmak,

f) Genel Kurul’un kararlarını uygulamak, Genel Kurul tarafından onaylanan çalışma ve projeleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

g) Yürütme Kurulu ile birlikte Genel sekreterin çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu

Madde 13-

a) Yürütme Kurulu, dokuz üyeden oluşur, Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Yürütme Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

c) Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, onun bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı seçilmiş üyesi başkanlık eder.

ç) Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur;

1) Kent Konseyi Başkanı,

2) Pendik Kaymakamlığı’ndan bir temsilci,

3) Pendik Belediyesi’nden bir temsilci,

4) Pendik’teki meslek odalarından bir temsilci,

5) Pendik’teki muhtarların bir temsilcisi,

6) Pendik’teki sivil toplum kuruluşlarından dört temsilci,

7) Kent Konseyi tarafından oluşturulan Meclislerin BaşkanlarıYürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 14-

a) Genel Kurulun gündemini belirlemek,

b) Pendik Belediye Başkanı’nın önerdiği üç aday arasından Kent Konseyi Genel Sekreterini seçmek,

c) Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantılara çağırmak,

ç) Genel Kurul’un uygun görmesi halinde gündeme ilişkin konularda bildiriler sunmak, ilgili kişi ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) Genel Kurul’da temsil edilebilecek kurum ve kuruluşların envanterini hazırlamak, Genel Kurul üyelik müracaatlarını değerlendirmek, Genel Kurul hazirununu belirlemek.

e) Genel Kurul’da tartışılmak üzere Kent Konseyi adına çalışmalar yapmak,

f) Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak, oluşturulan görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak ve uygulamayı izlemek,

g) Gündemdeki konularla ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini bilgisine başvurmak üzere toplantılara davet etmek,

ğ) Meclis ve Çalışma Gruplarının oluşturulmasını sağlamak, çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu Toplantıları

Madde 15-

a) Yürütme Kurulu yılda dört kereden az olmamak üzere toplanır. Toplantı tarihleri ve sıklığı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

b) Gündem Genel sekreter tarafından Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı da alınarak belirlenir.

c) Toplantı tarihi hatırlatması Genel sekreter tarafından toplantıdan en az iki iş günü önce yapılır.

ç) Toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sağlamış sayılır.

d) Yürütme Kurulu Toplantılarına mazeretsiz üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu Üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır.

e) Yürütme Kurulu üyeleri arasında herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda, yerine üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluşun seçtiği yeni temsilci geçer ya da üyelik sonraki seçime kadar boş kalır.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 16-

a) Kent konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

b) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca onaylanan yönergelere uygun yapılır.

c) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, Genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sunulur.

ç) Meclis ve Çalışma Grupları yapacakları çalışmaların Yürütme Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe bilgi verirler.

Genel Sekreter

Madde 17-

a) Genel Sekreter Belediye başkanının önereceği üç aday içerisinden Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Bu seçime kadar bir önceki Genel sekreter görevine devam eder.

b) Görev süresi Başkan ve Yürütme Kurulu seçim süresine paraleldir.

c) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter’in Görevleri

Madde 18-

a) Madde 4’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine etmek.

b) Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlamak.

c) Genel Kurul üyeleri ile koordinasyonu sağlamak, gelen talep ve önerileri Yürütme Kurulu adına kabul etmek,

ç) Kent Konseyi’nde alınan kararların yetkili organlara ulaştırılması ve uygulanmaya konulmasını takip etmek ve sonuçlarından Yürütme Kurulunu bilgilendirmek.

d) Genel Sekreterlik çalışma Ofisinin işleyişinin ve sekreterya hizmetinin kesintisiz sürmesini sağlamak,

e) Kent Konseyi bütçesini Yürütme Kurulu adına yönetmek.

f) Kent Konseyi kararlarını ve faaliyetlerini internet sitesi, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmasını sağlamak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel teşebbüs kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kurum, kuruluş ve kişiler ile Kent Konseyi ve başkanı adına yazışmalar yapmak ve bu kurum, kuruluş ve kişilerle Kent Konseyi çalışmaları arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Genel Kurul Kararı ile oluşturulan Meclis ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı hizmetleri yürütmek, bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

h) Kent Konseyi Başkanı’nın katılamadığı yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda Kent Konseyi Başkanı adına Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek.

ı) Genel Kurul üyelik başvurularını kabul edip, Yürütme Kuruluna iletmek,

i) Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun devamsızlık durumunu takip ederek Yürütme Kurulu’na bilgi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mali Konular

Madde 19 -

a) Pendik Belediyesi, Pendik Kent Konseyinin faaliyetlerini etkin ve verimli yürütebilmesi için ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Bunun için, belediyenin bütçesine Pendik Kent Konseyi çalışmaları için ödenek tahsisi yapar. Belediye Meclisince uygun görülen ödenek ayrılır. Ek bütçe talebi söz konusu olduğunda aynı süreç izlenir.

b) Kent Konseyinin harcamaları Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyon tarafından 3er aylık periyotlarla denetlenir.

c) Her yılın sonunda bütçe hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri Genel Kurul’a bilgi verir.

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 20-

Kent Konseyine yeni üye olmak isteyen kurum ve kuruluş temsilcileri, Genel Sekreterliğe ilgili kurumu temsil ettiğini belirten yazı ile başvurarak üye kayıt formunu doldurur. Yeni üyeliklerin kabulünde nihai karar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda alınır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 21-

Pendik Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda yürütme kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılmak

Madde 22-

a) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 15/d de belirtilen devamsızlık durumu Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılma nedenleridir.

b) Yürütme Kurulu Üyeliğinden çıkarılma kararı yürütme kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün teklifi ile, ilgilinin savunması alındıktan sonra ve yürütme kurulu üye tam sayısının 2/3’ünün kararı ile yürürlüğe girer.

c) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 7/c’de belirtilen devamsızlık durumu, Genel Kurul üyeliğinden çıkarılma nedenidir.

Diğer Hükümler

Madde 23-

a) Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldıkları toplantı ve çalışmalardan dolayı huzur hakkı talebinde bulunamazlar.

b) Kent Konseyi Genel Kurul Toplantıları kamuoyuna açık bir şekilde yapılır. Toplantı kararları, internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulur.

Yürürlük

Madde 24-

Bu yönerge, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oylanıp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25-

Bu yönerge hükümleri, Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

178 Yorumto PENDİK KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

 1. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted
  and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any helpful hints for newbie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 2. FWKDGN When I initially commented I clicked the Notify me when new comments are added checkbox

 3. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and
  I was wondering your situation; many of us have developed some
  nice practices and we are looking to trade methods with others, be
  sure to shoot me an e-mail if interested.

  My blog; garcinia cambogia advertisement

 4. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found
  it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 5. Thank you ever so for you article post.Much thanks again. Fantastic.

 6. Very nice post. I absolutely appreciate this website. Thanks!

 7. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.

 8. Just to let you know your blog appears a little bit unusual in Firefox on my pc with Linux.

 9. Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more.

 10. Spot on with this write-up, I truly feel this website needs a lot more attention. I all probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 11. short training method quite a lot to me and also also near our position technicians. Thanks; on or after all people of us.

 12. Shiva habitait dans etait si enthousiaste, conducteur irait ranger de

 13. You need to participate in a contest for the most effective blogs on the web. I all recommend this site!

 14. Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw great style and design.

 15. You must participate in a contest for probably the greatest blogs online. I all advocate this internet site!

 16. You made some good points there. I did a search on the issue and found most individuals will consent with your blog.

 17. rhenk you for rhw ripd. Ir hwkpwd mw e kor.

 18. Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 19. same topics discussed here? I ad really like to be a part of

 20. accessories says:

  Thanks again for the article post.Really looking forward to read more. Great.

 21. Bhopal says:

  It is advisable to focus on company once you may. It is best to bring up your company to market this.

 22. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 23. click here says:

  Wohh exactly what I was looking for, regards for putting up.

 24. visit now says:

  Very good blog post.Really thank you! Really Great.

 25. Vena Systems says:

  If you are ready to watch comic videos on the internet then I suggest you to go to see this web site, it consists of really therefore comical not only videos but also additional material.

 26. Wow, great blog article.Much thanks again. Awesome.

 27. Lamont says:

  Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be
  a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice morning!

  my webpage :: best credit monitoring and identity theft protection [Lamont]

 28. usb box says:

  Say, you got a nice article post.Really thank you! Keep writing.

 29. Well I truly liked reading it. This information procured by you is very practical for accurate planning.

 30. Well, actually, a lot of what you write is not quite true ! well, okay, it does not matter:D

 31. It’а†s really a nice and useful piece of information. I’а†m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 32. Questions says:

  Great blog post.Thanks Again. Really Great.

 33. Thanks for the blog post.Really thank you! Fantastic.

 34. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again.

 35. This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks a lot!

 36. It?s actually a great and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 37. this says:

  You made some nice points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will agree with your site.

 38. This is one awesome blog.Really thank you!

 39. Paypal Loan says:

  What as up to every single one, it as really a nice for me to visit this web page, it consists of helpful Information.

 40. I think this is a real great blog post.Much thanks again. Want more.

 41. Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 42. Awesome post.Really looking forward to read more. Cool.

 43. I will immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 44. Oznur Uslu says:

  simply extremely great. I actually like what you have received right here,

 45. Oznur Uslu says:

  I truly appreciate this post. I?аАТ’аЂа†ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thank you again

 46. A big thank you for your article.Thanks Again.

 47. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Want more.

 48. muving says:

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 49. lagu terbaru says:

  There is obviously a bunch to realize about this. I believe you made some good points in features also.

 50. This site truly has all of the information I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 51. Im thankful for the blog post.Much thanks again. Want more.

 52. anthon says:

  I will right away clutch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 53. Read more says:

  to my friends. I am confident they will be

 54. lol. So let me reword this. Thank YOU for the meal!!

 55. Everyone loves what you guys tend to be up too. This type
  of clever work and reporting! Keep up the good works
  guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  Look into my web-site monitor credit cards

 56. Wow, great blog.Much thanks again. Great.

 57. Network Advertising is naturally quite well-known because it can earn you a great deal of dollars within a pretty short period of time..

 58. Fantastic blog.Really thank you! Great.

 59. Mighty helpful mindset, appreciate your sharing with us.. So happy to get discovered this submit.. So pleased to possess identified this article.. certainly, investigation is having to pay off.

 60. Some really nice and useful information on this internet site, likewise I conceive the pattern has got excellent features.

 61. Still, the site is moving off blogger and will join the nfl nike jerseys.

 62. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 63. free logos says:

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my website?

 64. This very blog is definitely cool and besides factual. I have picked many interesting things out of this source. I ad love to visit it every once in a while. Thanks a lot!

 65. Oznur Uslu says:

  This site was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thanks!

 66. Im grateful for the blog article.Much thanks again. Keep writing.

 67. This is one awesome blog post.Really thank you! Awesome.

 68. I truly appreciate this blog.Thanks Again. Great.

 69. Thanks for great article. I read it with big pleasure. I look forward to the next article.

 70. Wohh precisely what I was looking for, appreciate it for posting.

 71. Looking forward to reading more. Great blog article. Fantastic.

 72. Venetta says:

  Hello colleagues, pleasant article and fastidious arguments commented at
  this place, I am really enjoying by these.

  Review my web blog garcinia cambogia at whole foods (Venetta)

 73. Great blog.Really thank you! Really Cool.

 74. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Will read on

 75. There is certainly a great deal to find out about this topic. I love all of the points you made.

 76. rock star says:

  Purple your blog publish and liked it. Have you ever imagined about visitor submitting on other connected blogs related to your blog?

 77. Awesome blog post.Really thank you! Keep writing.

 78. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 79. Say, you got a nice blog.Thanks Again. Fantastic.

 80. Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? The whole glance of your web site is fantastic, let well as the content!

 81. Lacy says:

  Hello fantastic website! Does running a blog such as this take a great deal of work?
  I’ve very little understanding of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.

  I know this is off subject but I just needed to ask.
  Cheers!

  Visit my homepage … best fraud protection service
  (Lacy)

 82. Fantastic article post.Really looking forward to read more. Cool.

 83. I really liked your article. Will read on

 84. electronics says:

  Thanks again for the article.Much thanks again. Will read on

 85. girl like me says:

  Many thanks for sharing this good article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 86. You can definitely see your expertise within the work you write.

 87. Very interesting subject , thanks for posting. Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. by Lisa Grossman.

 88. Carmel says:

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what
  you’re saying and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is actually a
  great website.

  Also visit my web blog: fixing a wooden fence (Carmel)

 89. starting this up. This site is something that as needed on the web, someone with some originality!

 90. Just discovered this blog through Bing, what a way to brighten up my year!

 91. Really informative blog post.Thanks Again. Great.

 92. Thanks for some other magnificent post. Where else may anybody get that kind of info in such a perfect way of writing? I ave a presentation next week, and I am at the search for such info.

 93. pretty useful material, overall I consider this is worthy of a bookmark, thanks

 94. It?s actually a cool and useful piece of information. I?m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 95. Spot on with this write-up, I really believe this amazing site needs a great deal more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the info!

 96. pretty beneficial material, overall I think this is worthy of a bookmark, thanks

 97. paros says:

  This particular blog is definitely entertaining as well as factual. I have picked helluva helpful tips out of this source. I ad love to visit it again soon. Thanks a bunch!

 98. Im thankful for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 99. This is the right webpage for anyone who really wants to find out about

 100. wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 101. Earning says:

  Perfectly composed subject material, Really enjoyed examining.

 102. seminary says:

  Many thanks for sharing this first-class article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 103. Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that produce the
  largest changes. Thanks a lot for sharing!

  Take a look at my site :: credit monitoring services

 104. haine online says:

  Hey, thanks for the article post.Really thank you! Keep writing.

 105. Wow, great post.Really thank you! Really Great.

 106. I value the blog article.Really thank you!

 107. Major thanks for the blog.Much thanks again. Awesome.

 108. There is certainly a lot to learn about this issue. I really like all the points you ave made.

 109. I think this is a real great post.Much thanks again. Really Great.

 110. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! Justice delayed is justice denied. by William Gladstone.

 111. order now says:

  Hey, thanks for the blog article.Much thanks again. Keep writing.

 112. Thank you for your blog.Really thank you! Keep writing.

 113. I really liked your post.Much thanks again. Much obliged.

 114. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thx again

 115. Major thanks for the blog post.Much thanks again. Really Cool.

 116. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 117. Really clear website , appreciate it for this post.

 118. fashion says:

  It as really a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 119. Ulrich says:

  I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing,
  it is rare to see a nice blog like this one these days.

  Also visit my blog post :: asbestos removal near me (Ulrich)

 120. Rob says:

  Nice weblog here! Additionally your site loads up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate link for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 121. politique says:

  Some truly prime articles on this internet site , saved to fav.

 122. Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 123. Looking forward to reading more. Great post. Awesome.

 124. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 125. make money says:

  magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don at realize this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers a base already!

 126. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 127. your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you

 128. Go Here says:

  I think this is a real great blog.Really thank you! Keep writing.

 129. There is visibly a bundle to identify about this. I feel you made some good points in features also.

 130. driade says:

  Your content is valid and informative in my personal opinion. You have really done a lot of research on this topic. Thanks for sharing it.

 131. amor tantra says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Cool.

 132. Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 133. You received a really useful blog I have been right here reading for about an hour. I am a newbie along with your accomplishment is very much an inspiration for me.

 134. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Really Cool.

 135. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other customers like its aided me. Good job.

 136. more details says:

  Strange , this page turns up with a dark hue to it, what shade is the primary color on your webpage?

 137. There as certainly a great deal to find out about this subject. I really like all of the points you made.

 138. new business says:

  Very good article.Really looking forward to read more. Cool.

 139. wow, awesome blog.Much thanks again. Will read on…

 140. I value the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 141. manfrotto says:

  A round of applause for your blog. Much obliged.

 142. Fantastic blog.Really looking forward to read more.

 143. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 144. I loved your blog.Thanks Again. Much obliged.

 145. wow, awesome post.Thanks Again. Awesome.

 146. go to see says:

  when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb jo.

 147. name says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Much thanks again.

 148. Really enjoyed this blog post.Really thank you! Really Great.

 149. Roof removal says:

  I went over this site and I conceive you have a lot of great information, saved to my bookmarks (:.

 150. I truly appreciate this blog post.Really thank you! Want more.

 151. anti-ddos says:

  sure, analysis is paying off. Seriously handy perspective, many thanks for sharing.. Truly handy point of view, many thanks for expression.. Fantastic beliefs you have here..

 152. xxx site says:

  Looking forward to reading more. Great article post. Really Great.

 153. Thank you for your blog.Much thanks again. Want more.

 154. Major thankies for the article post. Really Great.

 155. Major thanks for the post.Really thank you! Great.

 156. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is very good.

 157. Typewriter.. or.. UROPYOURETER. meaning аАа’аАТ‚аЂТ˜a collection of urine and pus in the ureter. a

 158. please pay a visit to the sites we stick to, like this one, as it represents our picks in the web

 159. fishing says:

  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the

 160. Google says:

  Here are some links to sites that we link to because we assume they’re really worth visiting.

 161. Rob says:

  Very neat blog.Much thanks again. Fantastic.

 162. wine cabinet says:

  We stumbled over here by a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 163. event says:

  Very good article. I am going through a few of these issues as well..

 164. you may have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 165. Alex and Ani says:

  Hey, thanks for the blog post.Thanks Again. Want more.

 166. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 167. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn at appear. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 168. This blog is without a doubt interesting and amusing. I have discovered many useful advices out of this blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!

 169. Google says:

  One of our guests recently encouraged the following website.

 170. I cannot thank you enough for the article post.Really thank you! Awesome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>