PENDİK KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Pendik Kent Konseyi’nin oluşumunu, organlarını görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2-
Bu Yönerge; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye; Pendik Belediye Başkanlığı’nı

b) Belediye Başkanı; Pendik Belediye Başkanı’nı

c) Pendik Kent Konseyi; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından 8 Ekim 2006 ve 6 Haziran 2009 tarihlerinden Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak oluşturulan; Pendik’teki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizmasını

ç) Genel Kurul; Pendik Kent Konseyi’nin en yetkili kurulu olan Pendik Kent Konseyi Genel Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu; Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

e) Meclisler ve Çalışma Grupları; Pendik Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasıyla oluşmuş Kadın, Gençlik, ve Çocuk Meclisi ile Genel Kurul kararıyla oluşturulabilecek diğer Meclis ve Çalışma Gruplarını,

f) Kent Konseyi Başkanı; Genel Kurul tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen Pendik Kent Konseyi Başkanını,

g) Genel Sekreter; Pendik Kent Konseyi Genel Sekreterini

ğ) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

h) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Pendik Kent Konseyi’nin Görevleri

Madde 4-

a)Pendik’te demokratik katılımın yaygınlaştırılmasına hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Pendik’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm Pendik’i kapsayan ortak bir akım oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Pendik’in kent kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Pendik’te çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlıların ve diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmasında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Pendik kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkesinin uygulanmasına katkıda bulunulması,

ı) Pendik Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi,

i) Kentsel yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda ve kentsel yaşamı yaşamı ilgilendiren tüm konularda yaşam standardını yükseltecek çalışmalar yapmak,

j) Halkın yönetime katılımlarını, sorunun değil çözümün parçası olmasını, uzlaşı kültürünü, hoşgörü anlayışını, hesap soran, hesap veren, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerini ve yerelde demokratik gelişmenin yerleşmesine katkıda bulunmak,

k) Pendik’in ve Pendik’teki tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

l) Pendik’teki kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve özel teşebbüs kuruluşlarının etkin, etkili ve verimli hizmet yürütmelerine destek olmak,

Çalışma İlkeleri

Madde 5- Pendik Kent Konseyi aşağıdaki çalışma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde Pendik’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milleti Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamı, kentli hakları, yerel demokrasi, yerel özerklik, yönetişim gibi temel ilkeleri hayata geçirmek,

c ) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,

e) Hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapmamak ve her siyasi partiye eşit uzaklıkta olmak. (Kent Konseyi Genel Kurulu’nda siyasi partilerle ilgili karar alınamaz.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pendik Kent Konseyi’nin Organları

Madde 6- Kent Konseyinin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Kent Konseyi Başkanı

c)Yürütme Kurulu

ç) Meclisler ve Çalışma Grupları

Genel Kurul

Madde 7-

a) Genel Kurul, Pendik Kent Konseyinin en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden aşağıdaki şekilde oluşur;

1) Pendik Kaymakamı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

2) Pendik Belediye Başkanı ya da belirleyeceği bir asıl ve bir yedek temsilcisi,

3) Aralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı temsilcileri olmak üzere sayısı 10’u geçmemek üzere, Pendik Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

4) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

5) Pendik’te teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerden birer temsilci,

6) Pendik’teki üniversitelerden ve üniversite kuruluşlarından (hastane, araştırma merkezi vs.) en az bir temsilci,

7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilci,

8) Sendikalardan birer temsilci,

9) Noterlerin temsilcileri,

10) Barodan bir temsilci,

11) İlçe nüfusuna göre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek sayıda Pendik’teki dernekler ile vakıfların temsilcileri,

12) Sayısı 10’u geçmemek üzere Pendik’te faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kendi aralarından seçecekleri birer temsilcisi,

13) Ayedaş, İski, İgdaş, Türk Telekom, Ugetam gibi yerel hizmet birimlerinin birer temsilcisi

14) İlçe sınırları dahilindeki havalimanının bir temsilcisi,

15) Pendik Kent Konseyi’nin eski Başkanları, Pendik Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kent Konseyi’nce kurulan ve daha sonra kurulacak Meclislerin Başkanları kurum temsilcisi olmaksızın Genel Kurulun doğal üyesidirler.

16) Pendik’e emeği geçmiş, ilçede saygı ve sevgi duyulan akil kişiler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile fahri üye olarak Kent Konseyine katılır. Fahri Üyelerin Oy hakkı bulunmamaktadır.

17) Genel Kurulu toplantılarına mazeretsiz iki defa üst üste katılmayan Genel Kurul üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır. Üye kurum temsilcisiyse, kurum tarafından başka temsilci atanması istenir, dernek ve vakıf temsilcisiyse Yürütme Kurulu tarafından başka bir dernek/vakıf üyeliğe alınır.

Genel Kurul’un Görevleri

Madde 8-

a) Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu’nu seçmek,

b) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla, Kent Konseyi çalışma yönergesini yapmak veya değiştirmek,

c) Kadın, Gençlik, Çocuk Meclislerini ve gerek duyulacak diğer Meclisleri oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

ç) Çalışma gruplarını oluşturmak veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

d) İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak kaydıyla, Meclisler ve Çalışma grupları ve sair uygulamalar ile ilgili çalışma yönergelerini oluşturmak veya değiştirmek,

e) Pendik’te sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, tüm toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve demokratik gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirme, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Pendik’te sivil toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

h) Kent Konseyinin ulusal ve uluslararası ağlara, platformlara ve birliklere üyelikleri ile ilgili kararları vermek veya bu konuda Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

ı) Kent Konseyinin amaç ve hedefleri doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunmak, ortaklıklar kurmak, projelere iştirakçi olmak, projelere ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunmak için Yürütme Kurulu’na yetki vermek.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 9-

a) Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yılda iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

b) Genel kurul kent konseyi başkanının, başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun Genel Kurulca seçilmiş en yaşlı üyesinin başkanlığındaki üç kişilik bir divan heyeti tarafından yönetilir. c) Genel Kurul, gerektiğinde olağanüstü toplantı için Konsey Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile ya da üye tam sayısının 1/4 ünün Genel Sekreterliğe yazılı başvurusu ile toplanır.

ç) Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

d)Yönerge kabulü ve değişiklik kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak karar yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının yarısının bir fazlasından az olamaz.

e) Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce toplantıya katılan 1/5 üyenin önerisi ile gündeme madde eklenebilir.

Kent Konseyi Seçim Esas ve Usulleri

Madde 10-

a) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı seçimi üç yılda bir Eylül Genel Kurulunda yapılır.

b) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının1/4 ünün bir fazlasından az olamaz

c) Genel Kurul’a Kent Konseyi başkanı, başkanın olmadığı durumlarda da Yürütme Kurulu üyelerinin seçilmiş en yaşlı üyesi başkanlık eder. Başkan, seçim genel kurulunu idare etmek üzere genel kurul üyeleri arasından en az beş genel kurul üyesinin önerdiği üç kişiden oluşan divan kurulunu görevlendirir.

ç) Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri en az beş Genel Kurul üyesinin, genel kurul üyeleri arasından, divan başkanlığına sunacakları önergeyle aday gösterilen adaylar arasından seçilir.

d) Seçimin açık ya da kapalı usulde yapılması Genel Kurul’un oyuna sunulur, seçim sonuca göre yapılır.

e) Siyasi partilerin temsilcileri, Pendik Kent Konseyi Başkanlığına aday gösterilemezler.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11-

a) Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.

b) Kent Konseyi başkanının görev süresi üç yıldır.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

ç) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, kendisine yürütme kurulunun seçilmiş en yaşlı üyesi vekalet eder.

Kent Konseyi Başkanı’nın Görevleri

Madde 12-

a) Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek,

b) Kent Konseyi’nin yönergelere uygun ve Genel Kurul kararları çerçevesinde çalışmasını sağlamak,

c) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

ç) Genel Kurulu olağan toplantılara çağırmak,

d) Yürütme Kurulu’na başkanlık etmek,

e) Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını Genel Kurul’a sunmak,

f) Genel Kurul’un kararlarını uygulamak, Genel Kurul tarafından onaylanan çalışma ve projeleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

g) Yürütme Kurulu ile birlikte Genel sekreterin çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu

Madde 13-

a) Yürütme Kurulu, dokuz üyeden oluşur, Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Yürütme Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

c) Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, onun bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı seçilmiş üyesi başkanlık eder.

ç) Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur;

1) Kent Konseyi Başkanı,

2) Pendik Kaymakamlığı’ndan bir temsilci,

3) Pendik Belediyesi’nden bir temsilci,

4) Pendik’teki meslek odalarından bir temsilci,

5) Pendik’teki muhtarların bir temsilcisi,

6) Pendik’teki sivil toplum kuruluşlarından dört temsilci,

7) Kent Konseyi tarafından oluşturulan Meclislerin BaşkanlarıYürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 14-

a) Genel Kurulun gündemini belirlemek,

b) Pendik Belediye Başkanı’nın önerdiği üç aday arasından Kent Konseyi Genel Sekreterini seçmek,

c) Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantılara çağırmak,

ç) Genel Kurul’un uygun görmesi halinde gündeme ilişkin konularda bildiriler sunmak, ilgili kişi ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) Genel Kurul’da temsil edilebilecek kurum ve kuruluşların envanterini hazırlamak, Genel Kurul üyelik müracaatlarını değerlendirmek, Genel Kurul hazirununu belirlemek.

e) Genel Kurul’da tartışılmak üzere Kent Konseyi adına çalışmalar yapmak,

f) Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak, oluşturulan görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak ve uygulamayı izlemek,

g) Gündemdeki konularla ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini bilgisine başvurmak üzere toplantılara davet etmek,

ğ) Meclis ve Çalışma Gruplarının oluşturulmasını sağlamak, çalışmalarını takip etmek.

Yürütme Kurulu Toplantıları

Madde 15-

a) Yürütme Kurulu yılda dört kereden az olmamak üzere toplanır. Toplantı tarihleri ve sıklığı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

b) Gündem Genel sekreter tarafından Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayı da alınarak belirlenir.

c) Toplantı tarihi hatırlatması Genel sekreter tarafından toplantıdan en az iki iş günü önce yapılır.

ç) Toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sağlamış sayılır.

d) Yürütme Kurulu Toplantılarına mazeretsiz üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu Üyesinin üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır.

e) Yürütme Kurulu üyeleri arasında herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda, yerine üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluşun seçtiği yeni temsilci geçer ya da üyelik sonraki seçime kadar boş kalır.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 16-

a) Kent konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

b) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca onaylanan yönergelere uygun yapılır.

c) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, Genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sunulur.

ç) Meclis ve Çalışma Grupları yapacakları çalışmaların Yürütme Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe bilgi verirler.

Genel Sekreter

Madde 17-

a) Genel Sekreter Belediye başkanının önereceği üç aday içerisinden Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Bu seçime kadar bir önceki Genel sekreter görevine devam eder.

b) Görev süresi Başkan ve Yürütme Kurulu seçim süresine paraleldir.

c) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter’in Görevleri

Madde 18-

a) Madde 4’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine etmek.

b) Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlamak.

c) Genel Kurul üyeleri ile koordinasyonu sağlamak, gelen talep ve önerileri Yürütme Kurulu adına kabul etmek,

ç) Kent Konseyi’nde alınan kararların yetkili organlara ulaştırılması ve uygulanmaya konulmasını takip etmek ve sonuçlarından Yürütme Kurulunu bilgilendirmek.

d) Genel Sekreterlik çalışma Ofisinin işleyişinin ve sekreterya hizmetinin kesintisiz sürmesini sağlamak,

e) Kent Konseyi bütçesini Yürütme Kurulu adına yönetmek.

f) Kent Konseyi kararlarını ve faaliyetlerini internet sitesi, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmasını sağlamak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel teşebbüs kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kurum, kuruluş ve kişiler ile Kent Konseyi ve başkanı adına yazışmalar yapmak ve bu kurum, kuruluş ve kişilerle Kent Konseyi çalışmaları arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Genel Kurul Kararı ile oluşturulan Meclis ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı hizmetleri yürütmek, bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

h) Kent Konseyi Başkanı’nın katılamadığı yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda Kent Konseyi Başkanı adına Pendik Kent Konseyi’ni temsil etmek.

ı) Genel Kurul üyelik başvurularını kabul edip, Yürütme Kuruluna iletmek,

i) Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun devamsızlık durumunu takip ederek Yürütme Kurulu’na bilgi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mali Konular

Madde 19 –

a) Pendik Belediyesi, Pendik Kent Konseyinin faaliyetlerini etkin ve verimli yürütebilmesi için ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Bunun için, belediyenin bütçesine Pendik Kent Konseyi çalışmaları için ödenek tahsisi yapar. Belediye Meclisince uygun görülen ödenek ayrılır. Ek bütçe talebi söz konusu olduğunda aynı süreç izlenir.

b) Kent Konseyinin harcamaları Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyon tarafından 3er aylık periyotlarla denetlenir.

c) Her yılın sonunda bütçe hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri Genel Kurul’a bilgi verir.

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 20-

Kent Konseyine yeni üye olmak isteyen kurum ve kuruluş temsilcileri, Genel Sekreterliğe ilgili kurumu temsil ettiğini belirten yazı ile başvurarak üye kayıt formunu doldurur. Yeni üyeliklerin kabulünde nihai karar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda alınır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 21-

Pendik Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda yürütme kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılmak

Madde 22-

a) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 15/d de belirtilen devamsızlık durumu Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılma nedenleridir.

b) Yürütme Kurulu Üyeliğinden çıkarılma kararı yürütme kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün teklifi ile, ilgilinin savunması alındıktan sonra ve yürütme kurulu üye tam sayısının 2/3’ünün kararı ile yürürlüğe girer.

c) Pendik Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Pendik Kent Konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak ve Madde 7/c’de belirtilen devamsızlık durumu, Genel Kurul üyeliğinden çıkarılma nedenidir.

Diğer Hükümler

Madde 23-

a) Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldıkları toplantı ve çalışmalardan dolayı huzur hakkı talebinde bulunamazlar.

b) Kent Konseyi Genel Kurul Toplantıları kamuoyuna açık bir şekilde yapılır. Toplantı kararları, internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulur.

Yürürlük

Madde 24-

Bu yönerge, Pendik Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oylanıp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25-

Bu yönerge hükümleri, Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.